Åpne hovedmenyen

Andre definisjoner på rehabilitering

Definisjon på rehabilitering ble introdusert i 2001 Forskrift om habilitering og rehabilitering, og igjen i den reviderte versjonen av forskriften fra 2011 [1]

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» (Hdir, Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 2011) [2]Forskrift om habilitering og rehabilitering.§3

Fra 2018 kommer en ny definisjon:

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

WHO - World Health organization I:

A progressive, dynamic, goal oriented and often time-limited process, which enables an individual with an impairment to identify and reach his/her optimal mental, physical, cognitive and/or social functional level.


WHO - World Health organization II:

Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain independence and self-determination. (WHO, http://www.who.int/topics/rehabilitation/en/)

Free dictionary:

Rehabilitation is a treatment or treatments designed to facilitate the process of recovery from injury, illness, or disease to as normal a condition as possible. [3]

Svensk:

Rehabilitering och habilitering syftar till att förbättra livskvaliteten och funktionsförmågan för den enskilde och att hjälpa henne eller honom att självständigt och aktivt ta del av samhällslivet. [4]

Fra litteraturen:

”Rehabilitering er att återskapa fremtiden.” ([5] Krister Inde 2003).

Neurorehabilitation:

Rehabilitation, by definition, is a process of enabling someone to live well with an impairment in the context of his or her environment and, as such, requires a complex, individually tailored approach (Hammel 2004a, in : Stokes, M (ed). Physical mangement in neurological rehabilitation, 2end edn Elsevier, Edinburgh, 379-392)

Cancer rehabilitation

involves helping a person with cancer to help himself or herself to obtain maximum physical, social, psychological, and vocational functioning within the limits imposed by disease and its treatment (Cromes 1978) Lungerehabilitering 2013 definisjon: “

Pulmonary rehabilitation

is a comprehensive intervention based on a thorough patient assessment followed by patient-tailored therapies that include, but are not limited to, exercise training, education, and behavior change, designed to improve the physical and psychological condition of people with chronic respiratory disease and to promote the long-term adherence to health-enhancing behaviors.” Juni 2013 An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation

Definisjon; Sykepleie i rehabilitering

Er en aktiv målrettet prosess basert på individets samlede ressurser, der sykepleier i samhandling med andre aktører assisterer personen, familien og nettverket til mestring av eget liv. Gjennom relasjonsarbeid og intervensjoner, basert på fortid, nåtid og fremtid, etablerer sykepleieren et gjenoppbyggende miljø, ivaretar grunnleggende behov, fremmer verdighet og bistår personen med erfaring av ulike livsfenomen. Les mer om rehabiliteringssykepleie.

RKR's forståelse av rehabilitering:

"Rehabilitering er et bredt spekter av tjenester fra trening og opplæring i sykehus, institusjon eller hjemme til det å koordinere praktiske løsninger for hverdagen ved hjelp av en kommunal koordinator eller individuell plan. Mange enkeltstående tiltak som ikke alene regnes som rehabilitering kan utgjøre en rehabiliterende helhet, dersom det koordineres bra og settes i sammenheng, med individets egne livsmål som utgangspunkt." Rimehaug, RKR