Åpne hovedmenyen

For hvem: Pasienter med ideasjonell og ideomotorisk apraksi

Hensikt: Automatisere og gjenlære kjente daglige aktiviteter

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Situasjonsavhengig


Beskrivelse av tiltaket

Ta utgangspunkt i hvilke aktiviteter pasienten synes det er viktig å mestre, aktiviteten må være meningsfull

  • Tiltaket krever mange repetisjoner av aktivitetsutførelsen
  • Aktiviteten gjennomføres på samme måte hver gang
  • Må ta utgangspunkt i pasientens tidligere aktivitetsutførelse. Hvordan har han/hun utført aktiviteten før (rekkefølge, redskaper etc)?
  • Som regel mest aktuelt i forhold til viktige primære ADL-aktiviteter
  • En strukturert handlingsplan bør brukes som utgangspunkt for tiltaket, slik at aktiviteten gjentas med samme handlingsmønster fra gang til gang
  • Alle som assisterer pasienten i den aktuelle aktiviteten må kjenne til handlingsplanen for aktiviteten og følge opp denne
  • Aktiviteten gjennomføres i en relevant kontekst
  • Pasienten kan få hjelp til utførelsen gjennom fysisk guiding eller verbal støtte


Tilleggsinformasjon

Dette tiltaket kan involvere feilfri læring, når pasienten står fast er det viktig med råd, rettledning eller guiding. Etter hvert kan man gjøre tiltaket mer avansert ved å gi minste nødvendig input slik at pasienten er mest mulig delaktig i problemløsingen.

Referanser/evidens

Jackson T: Dyspraxia: guidelines for intervention. British Journal of Occupational Therapy 62: 321-326, 1999 Artikkelen beskriver erfaringsbaserte og evidensbaserte tiltak ved apraksi. Delkomponenter i dette tiltaket er beskrevet både som erfaringsbasert tiltak og skal også ha vist signifikant bedring av ADL-funksjon hos slagpasienter.

Kristensen HK og Nielsen GE: Ergoterapi og hjerneskade. Aktiviteter i kognitiv rehabilitering. ISBN 87-7749-392-3. 2003, s 261-269 Boken beskriver en del tiltak ved apraksi problematikk, men beskriver ikke grad av evidens bak tiltakene.

Goldenberg G og Hagmann S: Therapy of activities of daily living in patients with apraxia. Neuropsychological Rehabilitation 8: 123-141, 1998 Feilfri gjennomføring av oppgave kombinert med trening på detaljer på utvalgte ADL-oppgaver; utført under morgenstell og i tillegg i ergoterapitrening. n=15 slagpasienter. Gjennomsnittlig 3,5 uker trening før ingen fatale feil ved utførelse ved test, 10 subjekter oppnådde dette (range 2-5 uker). Ved retesting 6-30 mnd etter avsluttet terapi viste det seg at de som fortsatt trente på aktivitetene i hjemmet hadde opprettholdt feilfri funksjon, mens de som ikke utførte aktivitetene hjemme ikke hadde vedvarende effekt. Treningen hadde ingen generaliserbar effekt til aktiviteter som det ikke ble trent på. Få subjekter, ingen kontrollgruppe.

Cappa SF, Benke T, Clarke S, Rossi B, Stemmer B og van Heugten CM: EFNS guidelines on cognitive rehabilitation: report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 10: 11-23, 2003 Anbefaler å trene på strukturerte funksjonelle aktiviteter og tilnærming via feilfri læringsprinsipper.