Åpne hovedmenyen

For hvem: Pasienter med ideomotorisk apraksi

Hensikt: Kunne gjennomføre enkle oppgaver og aktiviteter på oppfordring. Benytte automatiserte bevegelser og handlinger som pasienten kan fra tidligere, men som nå er vanskelig å få til

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Situasjonsavhengig


Beskrivelse av tiltaket

  • Gi kommandoer/instruksjoner som er enkle, korte og konkrete og som sier noe om sluttresultatet eller handlingen som en helhet
  • Utføres i relevante omgivelser for oppgaven

Eksempel: når pasienten skal trene på å reise seg opp fra stol/seng gi kommandoen ”reis deg opp” i stedet for å instruere delkommandoer som; ak deg fram til kanten på setet, sett beina godt inn under deg, få tyngde forover, skyv fra med armene og reis deg opp og stå.

Referanser/evidens

van Heugten CM, Dekker J, Deelman BG, van Dijk AJ, Stehmann-Saris J C og Kinebanian A: Outcome of strategy training in stroke patients with apraxia: a phase II study. Clinical Rehabilitation 12: 294-303, 1998

  • Beskriver ulike måter for instruksjon i et hierarkisk oppsett. Instruksjon anses som betydningsfullt for pasienter som ikke klarer å initiere en aktivitet. Et fase II klinisk studie med 33 slagpasienter. Ingen kontrollgruppe. Kompensatorisk trening i fokus. Subjektene hadde betydelig bedring i ADL-funksjon men liten direkte bedring av apraksi eller motorisk funksjon.

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996

  • Beskriver tiltaket som relevant for pasienter med ideomotorisk apraksi, ingen referanser til litteratur eller annen evidens for effekt av dette tiltaket.

Donkervoort M, Dekker J, Stehmann-Saris FC og Deelman BG: Efficacy of strategy training in left hemisphere stroke patients with apraxia: a randomized clinical trial. Neuropsychological Rehabilitation 11: 549-566, 2001

  • Randomisert, singel blindet, kontrollert forsøk som sammenlignet effekt av strategitrening (integrert med ergoterapi) for slagpasienter, med kun ergoterapi. Tiltak som beskrevet av van Heugten et al 1998. Etter åtte uker med trening fant man en signifikant større effekt hos pasienter randomisert til strategitrening med tanke på ADL-funksjon. Det var ingen forskjell mellom gruppene med tanke på motorisk eller apraktisk funksjon. Retesting ved oppfølging 5 mnd etter baseline avslørte at effekten var forbigående, ved 5 mnd test var det ingen forskjell mellom de to gruppene. n=113.