For hvem: Pasienter som har nedsatt hukommelse og/eller nedsatt evne til nylæring. Pasienter som har sterk apraksi.

Hensikt: Øke pasientens egen evne til innlæring og hukommelse

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Situasjonsavhengig


Beskrivelse av tiltaket

Feilfri læring er en overordnet læringsstrategi som kan brukes i forhold til pasienter med ulik grad og variasjon i utfall og problematikk. Prinsippene er som følger:

  • Læringen skal være strukturert, målrettet og systematisk
  • Man skal forhindre feil responser ved innlæring og sikre mestring
  • Man skal gi pasienten riktig svar/respons på oppgaven som en del av innlæringen
  • Man lar ikke pasienten gjette, men gir det korrekte svaret/responsen i forhold til oppgaven
  • Repetisjon av samme materiale gjøres på lik måte
  • Det er viktig med gradvis innføring av variasjon og nedtrapping av hjelpebetingelser

For eksempel: I stell hvor pasient har problemer med å gjennomføre aktivitet, gjenkjenne objekter og lignende kan feilfri læring brukes ved å vise pasienten objektet, fortelle hva det er/heter og vise og guide pasienten i bruken av objektet: ”I hånden din har du en såpe. Såpe bruker du til å vaske deg med på kroppen. Slik bruker du såpen…(viser eller guider korrekt bruk)”

  • Tverrfaglig team utarbeider prosedyrer/retningslinjer for valgte oppgaver der feilfri læring skal prioriteres
  • Det er viktig at alle involverte gjør ting likt for å forsterke innlæring og dermed også danne nye eller utnytte tidligere hukommelsesspor
  • Strategi kan variere fra pasient til pasient avhengig av grad av hukommelsesproblematikk. Det har også vært vist at å la pasienten få delta mer aktivt i innlæringsprosessen kan forsterke læring og hukommelse (”selvstyrt feilfri læring”), viktig at man samtidig sørger for at pasienten vanskelig kan gi feil respons

Tilleggsinformasjon

Feilfri læring er i utgangspunktet mer et prinsipp enn et enkelt tiltak

Referanser/evidens

Tailby R og Haslam C: An investigation of errorless learning in memory-impaired patients: improving the technique and carifying theory. Neuropsychologia 41: 1230-1240, 2003

n=24 personer med ervervet hjerneskade med utfall i eksplisitt hukommelse. Delt i 3 grupper; mild, moderat og alvorlig nedsatt hukommelse. Alle deltakerne i gruppene ble testet på 3 ulike læringsmetoder: feilfull læring, standard feilfri læring (styrt av undersøker) og selvstyrt feilfri læring. Selvstyrt feilfri læring var signifikant bedre enn de to andre læringsmetodene for alle forsøksgruppene.


Page M, Wilson BA, Shiel A, Carter G og Norris D: What is the locus of the errorless-learning advantage? Neuropsychologia 44: 90-100, 2006

Beskriver to eksperimenter med subjekter delt inn gruppevis etter alvorlig og moderate hukommelses utfall. I det første eksperimentet ble til sammen 23 subjekter testet på to læringsmetoder (feilfri/feilfull læring)og i det andre ble 20 subjekter testet på to læringsmetoder (feilfri/feilfull læring med implisitt/eksplisitt spørsmål). Feilfri læring var signifikant mer effektivt ved gjenkjennelse av ord enn feilfull læring og dette gjaldt for begge gruppene i begge eksperimentene. Både alvorlig og moderate hukommelsesutfall-gruppene hadde signifikant fordel av feilfri læring når spørsmål var implisitte, mens kun alvorlig-utfall gruppen hadde signifikant fordel av feilfri læring når spørsmål var eksplisitte. Forfatterne tolker dette slik at implisitt hukommelse er tilstrekkelig for å kunne nyttiggjøre seg feilfri læring.


Maxwell JP, Masters RSW, Kerr E og Weedon E: The implicit benefit of learning without errors. The Quarterly Journal of Experimental Psychology 54: 1049-1068, 2001

2 ulike eksperimenter med unge friske studenter med idrettsbakgrunn (n=29 og n=55), oppgaven var å lære golfputting. Begge eksperimentene viste bedre prestasjoner og suksess for subjekter som hadde gjennomgått feilfri lærings sammenlignet med feilfull læring. Subjekter i feilfri lærings-gruppen hadde også mer robuste golfprestasjoner når de ble utsatt for en tilleggsoppgave, sammenlignet med subjekter fra feilfull læringsgruppe, som hadde betydelig prestasjonsfall i denne oppgaven. Forfatterene diskuterer årsaksmekanismer og læringsmekanismer bak resultatene og konkluderer med at feilfri læring forsterker implisitte læringsprosesser og dermed raskere automatisering av ferdigheter.


Hunkin NM, Squires EJ, Parkin AJ, Tidy JA. Are the benefits of errorless learning dependent on implicit memory? Neuropsychologia 36: 25-36, 1998

Gjennomførte to delstudier, hvor de brukte de samme deltakerene (n = 8, ervervet hjerneskade med hukommelsesproblemer), disse skulle lære seg lister med ord. Sammenlignet feilfri og feilfull læring. Feilfri læring var best i forhold til å lære ord og også i forhold til fri gjenkalling av ord etter 48 timer.