Åpne hovedmenyen

Fysisk aktivitet er et bredt begrep som i de artiklene vi har gjennomgått stort sett er beskrevet som aerob aktivitet (kondisjonstrening), med enkelte unntak. Det er få forsøk som har sett direkte på pasienter med ervervet hjerneskade og effekt av fysisk aktivitet på kognitive funksjoner. Man må derfor lete etter evidens fra annet hold – studier gjort på andre diagnosegrupper, på friske og dyreforsøk.

Dyreforsøk (hovedsakelig rotter) har vist positiv effekt av fysisk aktivitet på kognitive funksjoner (Kleim et al 2003, Vaynman et al 2004, Gómez-Pinilla og Kesslak 1998 og Will et al 2004). Disse studiene viser at kondisjonstrening kombinert med spatiell læring og utfordring av hukommelsen øker produksjon av neurale substrater i hippocampus og lillehjernen, som er viktige for motorisk læring og hukommelse (stimulerer til økt synapsedannelse og fasilitering av synapseaktivitet – dvs. flere kontakter mellom nerveceller og raskere beskjeder fra celle til celle = læring). Det kan se ut til at moderat fysisk aktivitet og intervall trening kan være mer effektivt enn langvarig intensiv fysisk aktivitet med tanke på stimulering av kognitive funksjoner.

Aktiviteter som krever læring er bedre enn repetitiv trening når det gjelder å forbedre motorisk funksjon og prestasjon, og bedrer også hukommelse og problemløsningsevne. Beriket miljø kan være ytterligere et tiltak som forsterker lærings og hukommelseseffekt ved at det inkluderer en sosial komponent til fysisk aktivitet og trening. Å benytte utendørs muligheter for aktiviteter, trening og friluftsliv kan være en måte å lage et beriket miljø på. En australsk studie viste at et gruppeprogram med friluftsliv og aktiviteter som klatring, caving, rappellering, rafting, camping og vandring i skog og fjell i kombinasjon med gruppesamtaler ga vesentlig bedring i livskvalitet og selvinnsikt hos personer med ervervet hjerneskade (Thomas 2004).

Fabre et al (2002) viste at et treningsprogram for friske eldre som kombinerte kondisjon og kognisjon hadde signifikant bedre effekt enn enten kondisjonstrening eller kognisjonstrening alene. Shay og Roth (1992) fant at friske eldre menn med høy utholdenhet og årelang trening, har bedre visuospatiell funksjon enn friske eldre menn med lav utholdenhet. Høyt fysisk aktivitetsnivå og funksjon hadde ingen klar sammenheng med kognitive funksjoner som verbalt minne, oppmerksomhet eller konsentrasjon. Litteraturen ser ut til å støtte bruk av fysisk aktivitet for pasienter med kognitive utfall med tanke på å forbedre kognitiv funksjon.


Tiltak

  • Friluftsliv og friluftsaktiviteter - Mestringserfaring; glede og inspirasjon; motivasjon til aktivitet og deltakelse; generell kondisjons-, styrke- og koordinasjonstrening; sosial deltakelse og samhandling
  • Kondisjonstrening - Bedre generelt funksjonsnivå Stimulere læring og hukommelse
  • Treningsprogram - Kunne konsentrere seg om en oppgave av gangen, trening på detaljer og sette de sammen til en helhet; kunne følge et treningsprogram

Referanser

Fabre C, Chamari K, Mucci P, Massé-Biron J og Prefault C: Improvement of cognitive function by mental and/or individualized aerobic training in healthy elderly subjects. International Journal of Sports Medicine 23: 415-421, 2002

Gómez-Pinilla F, So V og Kesslak JP: Spatial learning and physical activity contribute to the induction of fibroblast growth factor: neural substrates for increased cognition associated with exercise. Neuroscience 85: 53-61, 1998

Kleim JA, Jones TA og Schallert T: Motor enrichment and the induction of plasticity before or after brain injury. Neurochemical Research 28: 1757-1769, 2003

Shay KA og Roth DL: Association between aerobic fitness and visuospatial performance in healthy older adults. Psychology and Ageing 7: 15-24, 1992

Thomas M: The potential unlimited programme: an outdoor experiential education and group work approach that facilitates adjustment to brain injury. Brain Injury 18: 1271-1286, 2004

Vaynman S, Ying Z og Gomez-Pinilla F: Hippocampal BDNF mediates the efficacy of exercise on synaptic plasticity and cognition. European Journal of Neurosciences 20: 2580-2590, 2004

Will B, Galani R, Kelche C og Rosenzweig MR: Recovery from brain injury in animals: relative efficacy of environmental enrichment, physical exercise or formal training (1990-2002). Progress in Neurobiology 72: 167-182, 2004