Åpne hovedmenyen

Hjerneskaderehabilitering innen Helse Sør-Øst

Hjerneskaderehabilitering innen spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, tilbys både gjennom helseforetakene, de offentlige sykehusene, i regionen og private rehabiliteringsinstitusjoner med Helse Sør-Øst-avtale.

Tilbudet innenfor helseforetakene

Mal for tilbudsoversikt

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

OUS, Ullevål

Traumatisk hjerneskade · Akuttmottak - Traumeteam · Nevrokirurgisk avdeling. Generell Intensivavdeling og Nevrointensiv med tilbud om tidlig rehabilitering av alvorlig TBI · Fysikalsk medisinsk sengepost med intermediær og spesialistert rehabilitering av TBI · Poliklinisk oppfølging av personer med alvorlig TBI, kvalitetsstudie · Poliklinikk for tverrfaglig utredning og oppfølging av personer med mild og moderat TBI (Oslo og Akershus) · Gruppetilbud med psykoedukativ tilnærming (4-6 deltakere) · Informasjonsmøte, undervisning for pårørende og nærpersoner til pasieter med mild til moderat TBI · Individuell oppfølging av personer med mild og moderat TBI (og alvorlig TBI etter behov) · Utredning og behandling av vertigo og balansevansker etter mild og moderat TBI (i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus) · Nevropsykologisk poliklinikk. Tilbud om utredning av pasienter med sykdom eller skade som mdfører redusert/endret hjernefunksjon

Subaraknoidalblødning · Fysikalsk medisinsk sengepost, intermediær og spesialistert rehabilitering for pasienter hjemmehørende i Oslo. · Poliklinisk, tverrfaglig oppfølging og utredning av pasienter med SAH ca 4 mndr etter blødning for pasienter fra Oslo og Akershus · Individuell oppfølging etter behov

Sunnaas sykehus

Ervervet hjerneskade

 • Intensiv håndtrening
 • Intensiv språktrening
 • Kognitive følgevirkninger – primærrehabilitering
 • Kontrollopphold
 • Senfaserehabilitering

Hjerneslag

 • Primærrehabilitering

TBI

 • Primærrehabilitering

Sykehuset i Vestfold

Slagenhet i Tønsberg: 10 senger.

Rehabilitering på Kysthospitalet, rehabiliteringsavdeling Nevro: 17 senger.

 • primærrehabilitering erhvervede hjerneskader ulike diagnosegrupper
 • individuelle senfase rehabiliteringsopphold med fokus på hhv kognitiv rehabilitering, arbeidsrettet rehab, fysisk funksjon
 • gruppebasert senfase kognitiv rehabilitering (under etablering)
 • kortere, intensive vurderingsopphold; førerkortvurdering, arbeidsevne, rehabiliteringspotensiale

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Akutt slagenhet 12 senger. Nevrologi 7 senger. Spesialisert rehabilitering 4 senger, tidlig rehabilitering. Pasienter med store utfall etter hjerneskade. Ambulant slagteam med oppfølging av lette og moderate hjerneslag. Ambulant rehabiliterings team oppfølging av alvorlige hjerneskader i senere fase. Poliklinikk for MS, Parkinson, Tumor cerebri og Hjerneslag. Rehabiliterings poliklinikk: kognitiv gruppe, TIA gruppe, Spastisitets oppfølging, synstrening og individuell oppfølging av pasienter med komplekse utfall. Lærings og mestringssenteret: Kurs for pasienter og pårørende innen hjerneslag, ms, Parkinson.

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Avdeling for fysikalsk medisin og Rehabilitering på Kongsgård i Kristiansand, AFR, inneholder i hovedsak all rehabiliteringsvirksomhet i SSHF. AFR består av flere enheter, der enhet for spesialisert Rehabilitering, ESR, tar hånd om rehabilitering av hjerneskader. Enheten har ambulante tjenester i form av Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART, knyttet til seg.

Enhet for Spesialisert Rehabilitering, ESR, gir primærrehabilitering til følgende: - mennesker med hjerneslag - mennesker med ervervet hjerneskade, så som traumatiske skader, anoxiske skader med flere.

Enheten tilbyr også følgende: - senfaseopplegg med vekt på kognitive vansker - prosjekt for Lette traumatiske skader, LTBI - førerkortgjennomgang

I tillegg har Sørlandet Sykehus egen rehabilitering av hjerneslag i Flekkefjord. Sted (arbeidssted avdelingsnavn, fysisk plassering, hvilken by); Varighet for enkeltpasient: Antall dager, ganger, uker Sted (arbeidssted avdelingsnavn, fysisk plassering, hvilken by); Varighet for enkeltpasient: Antall dager, ganger, uker

Hvilke fagpersoner (profesjoner) er involvert: Kursinnhold: (hvor stort omfang av gruppeundervisning, individuell veiledning, trening gruppe/individuelt , dele erfaringer brukere i mellom)

Spesialkompetanse som finnes blant de ansatte:

Hva registreres om hver enkelt deltaker anamnese, måleverktøy/funksjonsnivå, symptomer og tilstand

Mål for rehabilitering individuelt avklart/registrert?

Hvordan er opplegget individualisert:

Målgruppe: (Diagnose, alder, sykdomsstadium, evt eksklusjonskriteria)

Kapasitet: Antall deltagere per opphold/kurs og per år

Antall kurs per år, eller er det kontinuerlig tilbud/fortløpende oppstart?

Koding/registrering: diagnosekoder (Z-kode, pasientopplæringskode), og NCMP prosedyrekoder mest brukt. Hvordan registreres “utført av” fagperson?

System for brukerundersøkelse/systematisk måling av pasientopplevd kvalitet?

Vestre Viken

Tilbudet innenfor de private institusjonene

Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering

Rehabilitering etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Målgruppe: - Rehabilitering etter akuttbehandling ved helseforetak. - Pasienter som har senfølger og kommer fra eget hjem. - Personer som har hatt hjerneslag eller annen traumatisk hjerneskade, med fysiske og eventuelt kognitive vansker som følge. - Pasienter med midlertidig eller varig behov for assistanse/tilrettelegging i personlig stell, men med mål om å komme tilbake til eget hjem.

Målsetting: Målet for ytelsen er at rehabiliteringen styrker den enkeltes funksjon og mulighet for å være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Dette leder til økt livskvalitet for den enkelte og har samtidig en samfunnsøkonomisk gevinst.

FRAM helserehab

Høyenhall Helse og Rehabilitering

Lang erfaring med rehabilitering av traumatiske hodeskader med store motoriske og kognitive utfall, i tillegg til andre nevrologiske lidelser, ortopedi, reumatologi og andre sammensatte lidelser.

Vårt tverrfaglige team tilbyr døgnkontinuerlig rehabilitering med individuell tilnærming og et variert treningstilbud med mestring som fokus.


Behandlingstilbudet omfatter:

- Språktrening/Logopedi

- Senfase rehabilitering etter TBI

- Kognitiv rehabilitering

- Vurderingsopphold

- Intensiv opptrening etter funksjonssvikt


Pasientene tas imot ved Høyenhall etter endt sykehusopphold, da pasienten er medisinsk stabil. Varigheten på oppholdet vurderes utfra pasientens problemstilling, motivasjon og utviklingsforløp. Erfaringsvis varer oppholdene fra 3 mnd. -18 mnd., avhengig av skadeomfang.

Målsetting med rehabiliteringsoppholdet: Mestre hverdagen i en ny livssituasjon, der fokus er på størst mulig grad av selvhjulpenhet og selvstendighet i hverdagen. Bedre funksjonsnivået, både fysisk, psykisk og sosialt


Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak og intensiv trening lengre ute i pasientforløpet, kronisk fase. Livsfase/aldersgruppe: Voksne og unge voksne (over 18 år). Yrkesaktive og ikke yrkesaktive. Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet: Subakutt og i sekundær fase (1-4 år) Funksjonsnivå hjerneslag og traumatiske hjerneskader: I hovedsak brukere med behov for bistand i ADL, men må være i stand til å forflytte seg med personhjelp, ikke heis. Ikke direkte pleietrengende. Bruker må ikke ha store svelg- og spisevansker. Vi vil imidlertid kunne ta inntil 3 pasienter med Barthel Index ned til 30. Tilbud:10 plasser døgnbasert rehabilitering. Under 3 ukers programmet vil bruker få oppfølging av rehabiliteringskoordinator samt individuell oppfølging/trening av ulike faggrupper, samtalegrupper med psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut, møte med representant fra Slagforeningen, fellesaktiviter, tilgang til basseng og treningssfasiliteter, samt turer i nærmiljøet. Pårørende oppfordres til å delta og Skogli dekker ett døgns kost og losji. Det er rehabiliteringstilbud på søndager med fysio/ergo. Mål: Mål for programmet:-Minimalisere utfall og sekundære komplikasjoner-Redusere aktivitetsbegrensninger-Maksimere deltakelse og livskvalitet-Redusere miljømessige barrierer-Hindre tilbakevendende slag

CI-terapi. Intensiv trening av arm

Tilbud: 4 plasser med program for CI-terapi (x 2 pr år). Døgntilbud over 3 uker. 6 timers trening alle ukedager. Poliklinisk undersøkelse i før – og etterkant av hovedopphold. Faggrupper i slagteam: Fysio- og ergoterapeuter, lege, syke/hjelpepleier, synspedagog, logoped, psykolog, sosionom, rehabassistent, klinisk ernæringsfysiolog og ortopediingeniør.

Skogli Helse og -Rehabsenter sitt slagprogram er CARF akkreditert


Steffensrud Rehabiliteringssenter

Vikersund Kurbad

Vikersund kurbad tilbyr per i dag tjenester innen delytelse F – Hjerneslag og traumatiske hjerneskader og delytelse G – Generell nevrologi.

Delytelse F

a) Diagnosegruppe/tilstand

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

b) Livsfase/aldersgruppe

Unge voksne 18 – 30 år og voksne over 30 år.

c) Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet

Pasientene kommer for rehabilitering etter akuttbehandling ved helseforetak, eller for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet - kronisk fase. Pasienter direkte fra sykehus prioriteres, men VKB tar også mot pasienter som kommer fra hjemmet.

d) Hjelpebehov/funksjonsnivå

Rehabiliteringsprogrammet ved Vikersund Kurbad (VKB) er tilrettelagt for pasienter med hjelpebehov i ADL funksjoner. Vi har lang erfaring i å tilrettelegge og inkludere ADL situasjoner i rehabiliteringsprogrammet. For å sikre kvalitet i tjenestene og ivareta pasientsikkerheten, vil inntak av pasienter med lav Barthel Indeks (ned til 30) vurderes ut fra type hjelpebehov i forhold til sammensetningen i pasientgruppen. Antall samtidige pasienter med lav Barthel Indeks vil også variere noe ut i fra hvor lavt ned mot 30 pasientene er skåret. Innenfor delytelse G kan vi ta imot 3 pasienter som skårer ned mot 30 på Barthel Indeks. Hvordan disse fordeles, avhenger av innsøking.

Relevante lenker

Mer informasjon fra Helse Sør-Øst og Regional Koordinerende Enhet HSØ ved Sunnaas sykehus HF: http://www.helse-sorost.no/pasient_/rehabilitering_/rehabiliteringstilbud_/hjerneslag_