Åpne hovedmenyen

Kognitiv rehabilitering er behandling som enten har mål om å bedre kognitive funksjoner redusert etter skade eller sykdom, eller gjøre det lettere å leve med slike vansker.

Definisjoner

Kognitiv rehabilitering ('cognitive rehabilitation') er et av flere internasjonale fagord for behandling av kognitive vansker. Andre overlappende, engelske begreper er: 'cognitive training', 'cognitive remediation' & 'neuropsychological rehabilitation'. Uttrykkene 'cognitive rehabilitation', cognitive training' og 'cognitive remediation' retter seg først og fremst mot ulike pasient- eller brukergrupper, og skiller seg i mindre grad fra hverandre når det gjelder innholdet i behandlingen. Internasjonalt viser ordet 'cogntive rehabilitation' til pasienter med kognitive vansker grunnet skade eller sykdom. 'Cognitive training' brukes ofte om tiltak for friske personer som ønsker å forbedre sine kognitive funksjoner eller som opplever endringer som del av normal aldring. 'Cognitive remediation' brukes i sammenheng med behandlingstilbud for personer med psykiske vansker, særlig for personer med schizofreni-spektrum diagnoser. 'Neuropsychological rehabilitation' er spesielt knyttet til et britisk fagmiljø der den engelske nevropsykologen Barbara A. Wilson og behanlingsinstitusjonen Oliver Zangwill Centre[1] i Ely i Storbritannia, er sentrale. Dette fagmiljøet mener at 'neuropsychological rehabilitation' er en bedre betegnelse på det helhetlige behandlingstilbudet personer med ervervet hjerneskade har behov for, og oppfatter 'cognitive rehabilitation' som tiltak først og fremst rettet mot behandling av kognitive vansker isolert, uten at familiære, identitetsmessige eller følelsesmessige sider av det å leve med kognitive vansker blir adressert i behandlingen.

I Norge brukes stort sett bare begrepene 'kognitiv rehabilitering' og 'kognitiv trening', og da tildels om hverandre.

Definisjoner:

  • Kognitiv rehabilitering: "Individuals and families respond differently to different interventions, in different ways, at different times after injury. Premorbid functioning, personality, social support, and environmental demands are but a few of the factors that can profoundly influence outcome. In this variable response to treatment, cognitive rehabilitation is no different from treatment for cancer, diabetes, heart disease, Parkinson's disease, spinal cord injury, psychiatric disorders, or any other injury or disease process for which variable response to different treatments is the norm" (Sohlberg and Mateer, 2001)[2].
  • Nevropsykologisk rehabilitering: " ". Barbara A. Wilson

Behandlingstilbud

Forskning og fagstoff

Norske forskningsmiljøer og -prosjekter

Internasjonal forskning

Relevante nettressurser eller offentlige dokumenter

Metodebok for tiltak i kognitiv rehabilitering

Referanser