Åpne hovedmenyen

Kunnskapstranslasjon handler om hvordan ny kunnskap og forskningsresultater på en effektiv måte kan tas i bruk i helsetjenestene.

Denne videoen er lagd av av Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ

Definisjoner

Gjennom de siste to tiårene er mange i helsesektoren blitt godt kjent med begrepet kunnskapsbasert praksis[1]. I løpet av den samme perioden er det også blitt økende bevissthet rundt at det ikke er nok å kjenne til hva som er kunnskapsbasert praksis. Det trengs noe mer for å endre måten helsepersonell jobber på i klinikken.

Etter årtusenskiftet har det vokst fram stadig flere fagmiljøer og fagtidsskrift som er opptatt av hvordan ny forskningsbasert kunnskap skal føre til bedre behandling for pasientene. De engelske betegnelsene på disse fagområdene er mange: implementation science, knowledge transfer, knowledge exchange, knowledge broking og knowledge translation, for å nevne noen. Begrepene er delvis overlappende, men i floraen av nye uttrykk er det også viktige nyanser. Fellestrekket er like fullt at de alle er opptatt av forhold som hemmer og fremmer innføringen av ny kunnskap i klinisk praksis.

Fagmiljøer i Norge

Forskning og fagstoff

Relevante nettressurser eller offentlige dokumenter

Referanser