Åpne hovedmenyen

Læring er en livslang prosess og er direkte knyttet til hjernens plastisitet. Det finnes utallige læringsteorier og pedagogiske metoder for å fremme læring. Her vil det kun bli gitt en kort introduksjon til noen sentrale begreper. I tilknytning til læring av motoriske ferdigheter er eksplisitt og implisitt læring vesentlige begreper. Eksplisitt læring innebærer en bevisst kognitiv bearbeidelse av informasjon, denne er ofte verbalt basert (Maxwell et al 2001). Eksplisitt læring består også av elementer fra hypotesetesting samt prøving og feiling. Implisitt læring er en mer intuitiv eller ubevisst bearbeidelse av informasjon, hvor verbale instruksjoner ikke er en del av læringen (Maxwell et al 2001). Implisitt læring etterfølger den eksplisitte og etter hvert som man nærmer seg ekspertnivå har man vanskeligere for å beskrive hvordan man gjør ting eller hvorfor; man har en intuitiv forståelse for handlingen. Dette er den tradisjonelle teorien, nyere forskning utfordrer dette synet og hevder at eksplisitt og implisitt læring kan være uavhengig av hverandre (Maxwell et al 2001, Page et al 2006). Feilfri læring er en ofte brukt metodikk etter ervervet hjerneskade og da særlig i forbindelse med personer som har store hukommelsesproblemer. Feilfri læring innebærer at personen blir forhindret i å gi uriktig respons til en oppgave eller et spørsmål når de lærer en ny ferdighet (Page et al 2006). I stedet for å undervise eller veilede ved demonstrasjon, som tillater prøving og feiling, gir man ved feilfri læring personen den korrekte informasjonen eller prosedyren på en måte som reduserer muligheten for feil respons (Tailby og Haslam 2003, Page et al 2006).

Mestring er nært knyttet opp mot læring, men er også vesentlig for å skape og opprettholde motivasjon, følelse av egenverd samt andre emosjoner som blant annet glede og sorg. Kristensen (2004) beskriver at å bevege seg i retning av selv-autonomi, og dermed mestring, innebærer å tilpasse seg til den nåværende situasjonen, men samtidig streve etter å konstruere ett nytt liv, gjennom å innse at skaden er et faktum. Mestringsstrategier er viktig, og innsikt er nært knyttet opp mot mestring av den nye situasjonen. Desto bedre innsikt og forståelse en har for sin egen situasjon og konsekvensene av dette, desto bedre rustet er man til å mestre utfordringene som står foran dem (Mateer et al 2005). Mateer et al (2005) refererer også til studier som viser at indre ”locus of control”, bruk av problemfokusert mestringsstrategier og mindre fokus på unnvikende, emosjonsfokuserte mestringsstrategier gir bedre psykososial funksjonsevne hos personer med ervervede hjerneskader og kognitive utfall.

Tiltak

Referanser

Kristensen OS: Changing goals and intentions among participants in a neuropsychological rehabilitation programme: an explorative case study evaluation. Brain Injury 10: 1049-1062, 2004

Mateer CA, Sira CS og O’Connell ME: Putting Humpty Dumpty together again: the importance of integrating cognitive and emotional interventions. Journal of Head Trauma Rehabilitation 20: 62-75, 2005

Maxwell JP, Masters RSW, Kerr E og Weedon E: The implicit benefit of learning without errors. The Quarterly Journal of Experimental Psychology 54: 1049-1068, 2001

Page M, Wilson BA, Shiel A, Carter G og Norris D: What is the locus of the errorless-learning advantage? Neuropsychologia 44: 90-100, 2006

Tailby R og Haslam C: An investigation of errorless learning in memory-impaired patients: improving the technique and carifying theory. Neuropsychologia 41: 1230-1240, 2003