Lungerehabilitering

Fra wikirehab
Gå til: navigasjon, søk

Lungerehabilitering er en forskningsbasert tverrfaglig og sammensatt intervensjon ansett som sentral i behandlingen av pasienter med kronisk lungesykdom.

Målet er å redusere symptomer, bedre funksjon, å gi deltakere større kontroll over egen tilstand, og redusere helsetjenestekostnader. Lungerehabilitering er et viktig og kosteffektivt tiltak i behandlingen av personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer (astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungekreft, lungetransplantasjon). Det er viktig at rehabilitering er gitt ved riktig tidspunkt og mest tilpassende sted ut ifra pasientens behov. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygger forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.


Definisjoner

Spruit et al publisert en ny definisjon for lungerehabilitering i 2013:

Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention based on a thorough patient assessment followed by patient-tailored therapies which include, but are not limited to, exercise training, education and behavior change, designed to improve the physical and psychological condition of people with chronic respiratory disease and to promote the long-term adherence to health-enhancing behaviors.

Definisjonen er en oppdatering av den tidligere definisjon fra 2006.

Definisjon fra Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS (2012) beskriver lungerehabilitering som: Rehabilitering forstås som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Behandlingstilbud

Lungerehabilitering innholder vanligvis trening, pasientopplæring, og individuell veiledning. Trening er et viktig element og er beskrevet som en hjørnestein i lungerehabilitering. Studier som har målt effekt av lungerehabilitering der trening er ekskludert viser at behandlingen har mindre effekt (Ries et al 1995).

Tilbud i Helse Sør Øst:

Døgnrehabilitering:

Kommunale tilbud:

Andre tilbud:

Forskning og fagstoff

  • McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 23;2.
  • Puhan MA, Gimeno-Santos E, Scharplatx M, Trooster T, Walters EH, Steurer J. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Databse Syst Rev. 2011 Oct 5;(10)
  • Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, ZuWallack R, Nici L, Rochester C, Hill K, Holland AE, Lareau SC, Man WD, Pitta F, Sewell L, Raskin J, Bourbeau J, Crouch R, Franssen FM, Casaburi R, Vercoulen JH, Vogiatzis I, Gosselink R, Clini EM, Effing TW, Maltais F, van der Palen J, Troosters T, Janssen DJ, Collins E, Garcia-Aymerich J, Brooks D, Fahy BF, Puhan MA, Hoogendoorn M, Garrod R, Schols AM, Carlin B, Benzo R, Meek P, Morgan M, Rutten-van Mölken MP, Ries AL, Make B, Goldstein RS, Dowson CA, Brozek JL, Donner CF, Wouters EF; ATS/ERS Task Force on Pulmonary Rehabilitation. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Oct 15;188(8):e13-64.

Prosjekter innen KOLS rehabilitering og samhandling

Relevante nettressurser eller offentlige dokumenter

Referanser