Åpne hovedmenyen

Metodebok for tiltak i kognitiv rehabilitering

Bakgrunn

Det ble i 2004 startet et arbeid for å bedre samarbeidsrutiner og struktur rundt oppfølging av pasienter med kognitive utfall ved seksjon A, avdeling for rehabilitering ved SSR i Stavern. Dette resulterte i et mer målrettet og strukturert opplegg for disse pasientene. Med utgangspunkt i dette ble behovet for mer konkrete tiltak og behandlingsmetoder tydelig. Det oppsto etter hvert et klart ønske om å utarbeide en metodebok som kunne beskrive ulike metoder innenfor flere kognitive funksjonsområder. Sensommeren 2005 ble det opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe, bestående av ergoterapeut, sykepleier og fysioterapeut, som ble delvis tatt ut av klinikken for å arbeide med metodeboken. Prosjektet skulle gå fram til 31.12.05. og skulle ende ut i en tverrfaglig metodebok for kognitiv rehabilitering. Oppgaven ble å finne fram til metodikk og tiltak som er evidens baserte, ”standardiserte” og spisset mot de problemområdene som vi identifiserer hos pasientene. Det har vist seg underveis at det også er behov for å trekke inn erfaringsbaserte metoder, som ikke er dokumenterte gjennom forskning.

Metodeboken skal fungere som en faglig støtte i klinikken, for alle ansatte som deltar i kognitiv rehabilitering. Ønsket er at den skal være en klinisk ”verktøykasse” hvor vi samler aktuell metodikk. Tanken er derfor at metoder skal endres, legges til og fjernes ettersom nye tiltak/behandlingsmetoder blir utviklet, og kunnskapen omkring kognitiv rehabilitering endres

Innhold

Metodeboken er bygget opp i to deler, en introduksjonsdel og en tiltaksdel. Introduksjonsdelen består av korte beskrivelser av hvert enkelt kognitive funksjonsområde, og en beskrivelse av de vanligste utfallene ved disse funksjonene. Tiltaksdelen består av metoder som er funnet gjennom litteratursøk, kontakt med andre institusjoner og fagpersoner, hospitering og deltagelse på kurs. Det er en samling av enkeltstående tiltak og ikke bygget opp omkring ett spesielt tankesett eller en spesifikk filosofi.

Tiltakene presenteres med:

 • Navn på tiltaket
 • Hvilket funksjonsutfall tiltaket er egnet for
 • Hvilke pasienter det kan tenkes egnet for
 • Hvilke ICF-nivå tiltaket påvirker
 • Hvilke faggrupper som mest sannsynlig vil være involverte i igangsetting og bruk av tiltaket
 • Hensikten med tiltaket
 • Eventuelt nødvendig utstyr som kreves for å gjennomføre tiltaket
 • En kortfattet og konkret beskrivelse av tiltaket
 • Eventuell tilleggsinformasjon som kan være nyttig for gjennomføring av tiltaket
 • En kort gjennomgang av referanser og evidens for effekt av tiltaket

Kun tiltak som vi har funnet detaljert beskrivelse av, er tatt med i metodeboken.

For å gjøre metodeboken og de enkelte tiltakene i denne boken litt mer oversiktlige har vi også laget samletabeller for hvert funksjonsområde, hvor de enkelte tiltakene beskrives kort. Disse tabellene gir en enkel oversikt over mulige tiltak som kan velges, og fungerer som en slags meny hvor man kan velge og vrake i aktuelle ”verktøy”.

Arbeidet med metodeboken har tatt litt lengre tid enn planlagt, men endelig er vi ferdige med første utgave av ”Metodebok for kognitiv rehabilitering”. Vi i prosjektgruppen har hatt noen utfordrende måneder, men de har også vært spennende og innholdsrike og vi håper at resultatet er til glede og nytte i den kliniske hverdagen. Erfaringsbaserte og evidensbaserte tiltak har blitt flettet sammen og framstår nå som både beskrivelse av nåværende praksis, men også en utfordring om videre utvikling og nyskaping innen dette tverrfaglige fagfeltet. Med utgangspunkt i den planlagte lengden på prosjektperioden har vi også måttet tatt noen valg underveis. Fagfeltet er stort og det er vanskelig å dekke over alle områder like grundig. Dette har medført blant annet at kommunikasjon og språklige utfall ikke har fått plass i metodeboken, men også andre viktige kognitive problemer som for eksempel tiltak i forhold til agnosier og acalculi-problematikk. Som tidligere beskrevet er det tenkt at metodeboken skal være dynamisk og det er definitivt rom for endringer underveis. Vi håper på mange tilbakemeldinger og innspill fra de som bruker metodeboken slik at den kan utvides, fornyes og forbedres etter hvert som tiden går.


11.04.06

 • Espen Hvidsten, Ergoterapeut og prosjektleder
 • Brit Andersen Stensgaard, Spesialsykepleier og prosjektmedarbeider
 • Kine Therese Moen, Spesialfysioterapeut og prosjektmedarbeider