Åpne hovedmenyen

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
TypePrivat
Stiftet1946
DirektørAlf Magne Foss
DistriktsleddOppland
FokusFysikalsk medisinsk rehabilitering
Ansatte110
EierSyvendedags Adventistsamfunnet i Norge
Nettside[http://www.skogli.no


Praktisk informasjon

Org.nr 980 973 549

Kontaktinformasjon

 • Telefon 61 24 91 00
 • Telefaks 61 24 91 99
 • E-post: skogli@skogli.no
 • Nettside: www.skogli.no [1]
 • Besøksadresse: Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer

Ankomst og beliggenhet

Rehabiliteringstilbud

 • Brudd og slitasjeskader – 10 plasser
 • Reumatologiske lidelser – 10 plasser
 • CFS/ME (utmattelse) – 9 plasser
 • Hjerneslag – 10 plasser
 • Hjertesykdommer – 6 plasser
 • Kronisk muskel og bløtdelssmerter – 20 plasser
 • Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering (inkludert lymfødem) - 6 plasser
 • Arbeidsrettet rehabilitering – 5 plasser

Henvisningsprosedyre

A) Henvisninger fra fastlege sendes Regional koordinerende enhet (RKE)

Regional Koordinerende enhet (RKE), Postboks 174, 1451 Nesoddtangen, Tlf: 800 300 61 kl. 09 – 15, RKE@sunnaas.no, www.helse.sorost.no/rehabilitering

RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Henvisningsskjema kan lastes ned fra nevnte hjemmeside.

B) Henvisninger fra sykehus (HF) sendes direkte til Skogli (evt. etter forutgående avtale pr telefon)

Diagnoserelaterte program

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak og intensiv trening lengre ute i pasientforløpet, kronisk fase.

Livsfase/aldersgruppe: Voksne og unge voksne (over 18 år). Yrkesaktive og ikke yrkesaktive.

Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet: Subakutt og i sekundær fase (1-4 år)

Funksjonsnivå hjerneslag og traumatiske hjerneskader: I hovedsak brukere med behov for bistand i ADL, men må være i stand til å forflytte seg med personhjelp, ikke heis. Ikke direkte pleietrengende. Bruker må ikke ha store svelg- og spisevansker. Vi vil imidlertid kunne ta inntil 3 pasienter med Barthel Index ned til 30.

Tilbud:10 plasser døgnbasert rehabilitering. Under 3 ukers programmet vil bruker få oppfølging av rehabiliteringskoordinator samt individuell oppfølging/trening av ulike faggrupper, samtalegrupper med psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut, møte med representant fra Slagforeningen, fellesaktiviter, tilgang til basseng og treningssfasiliteter, samt turer i nærmiljøet. Pårørende oppfordres til å delta og Skogli dekker ett døgns kost og losji. Det er rehabiliteringstilbud på søndager med fysio/ergo.

Mål: Mål for programmet:-Minimalisere utfall og sekundære komplikasjoner-Redusere aktivitetsbegrensninger-Maksimere deltakelse og livskvalitet-Redusere miljømessige barrierer-Hindre tilbakevendende slag


CI-terapi. Intensiv trening av arm

Funksjonsnivå CI terapi: Programmet er tilpasset personer som har mistet noe av funksjonen i den ene armen. I tillegg må vedkommende være motivert, ha innsikt i egen situasjon og være uten store kognitive vansker (som apraxi). Det er også viktig at allmentilstanden er god, slik at intensiv trening tolereres. I tillegg kreves det noe gripe – og strekkeevne i hånd og fingre. Personen bør ikke ha sterk spastisitet eller store feilstillinger.

Tilbud: 4 plasser med program for CI-terapi (x 2 pr år). Døgntilbud over 3 uker. 6 timers trening alle ukedager. Poliklinisk undersøkelse i før – og etterkant av hovedopphold.

Faggrupper i slagteam: Fysio- og ergoterapeuter, lege, syke/hjelpepleier, synspedagog, logoped, psykolog, sosionom, rehabassistent, klinisk ernæringsfysiolog og ortopediingeniør.


Skogli Helse og -Rehabsenter sitt slagprogram er CARF akkreditert


Hjerterehabilitering Skogli tilbyr tverrfaglig rehabilitering med individuelt fokus


Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet: Hjerteopererte senfase 1 og fase 2a etter sykehusopphold - ACB, hjerteklaff, PCI, aortaaneurisme, etc. Ulike former for hjerte- og karsykdommer – angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt grad 1-4.

Gruppeankomst med både gruppe og individuelt fokus: Hjerteopererte fase 2b. Pasienter med følgetilstander ved hjertesykdom.

Vurderings/kartleggingsopphold: Pasienter som er ferdig behandlet for sin hjertesykdom med behov for tverrfaglig kartlegging og vurdering, i kombinasjon med kommunale tilbud.

Lengde på opphold: 4 uker gruppeopphold 3 uker for nyopererte 5 døgn for kartleggingsopphold


Tilbud: Kartlegging ved rehabiliteringskoordinator, lege og fysioterapeut ved ankomst, hvor en rehabiliteringsplan blir satt opp etter den enkeltes målsetting og behov. Fysisk trening på anbefalt nivå- både individuelt og i gruppe, relevant undervisning som eks. kost- og livsstilsendring, fysisk aktivitet, hjertesykdommer og røykavvenning. Individuell fysioterapi under oppholdet, veiledning av trening, tiltak for at pasienten skal oppnå sine langsiktige mål. Stort fokus på overføringsverdi til hjemmet – samt kartlegging av aktivitetsmuligheter i hjemkommunen. Individuell oppfølging fra andre fagpersoner ved behov – klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, ergoterapeut, sosionom og psykolog. Vi er spesielt opptatt av sunn livsstil og vi ønsker at folk skal leve godt og lenge. Vi tror at gode valg og riktige tiltak kan reversere sykdom og hindre tilbakefall.


Komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling. Inkl. lymfødembehandling

Diagnosegruppe/tilstand: Følgetilstand etter operasjoner og tilstander i indre organer. Brannskader og transplantasjoner. Personer med behov for intensiv lymfødembehandling.

Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet: Direkte fra sykehus, som et ledd i rehabiliteringen før pasienten skal hjem. Lymfødempasienter kan også henvises fra fastlege.

Hjelpebehov/funksjonsnivå: I hovedsak brukere med behov for bistand i ADL, men må være i stand til å forflytte seg med personhjelp, ikke heis. Ikke direkte pleietrengende. Bruker må ikke ha store svelg- og spisevansker. Vi vil imidlertid kunne ta inntil 3 pasienter med Barthel Index ned til 30. Pasienten må ha rehabiliteringspotensiale og kunne flytte hjem etter 3-4 ukers rehabilitering.

Tilbud: 7 plasser, døgnopphold, anslagsvis forventet oppholds lengde er på 3-4 uker.

Det vil være rehabiliteringsfokus hele døgnet, både i opptreningen og den daglige pleien. Gradvis vil pasienten kunne utføre mer av ADL og aktiviteter på egen hånd. Skogli er døgnbemannet, og dette vil gi en trygg overgang fra sykehus. Under oppholdet opprettes det dialog med hjemkommune, så tiltakene der står klare når pasienten skal hjem. Tiltakene under oppholdet blir tilpasset individuelt til hver bruker, dette kan innebære trening hos fysioterapeut, ADL trening med ergoterapeut, møter med ernæringsfysiolog ved spesialkost, undersøkelser av lege underveis i oppholdet etter behov. Er bruker i stand til å delta på aktiviteter i grupper, kan fellesaktiviteter i gymsal eller ute være aktuelt, tilrettelagt etter pasientens nivå og målsetting.


Mål: Målet er at pasientene skal oppleve en «sømløs» overgang fra sykehus til hjemmet. Via rehabiliteringsplanen som utarbeides ved ankomst, vil det komme tydelig frem hvilke mål pasienten har under oppholdet, og hva han/hun skal ha av funksjon og tilstand før vedkommende skal hjem til egen bolig. For lymfødempasientene er målet å redusere lymfødemets omfang, lindre plager og dermed forbedre funksjon og forebygge komplikasjoner.

Funksjon- og symptomrelaterte program

Forskning

http://www.skogli.no/Prosjekter.htm

Organisasjonen

Ledelse

 • Alf Magne Foss - direktør
 • Costel Cosma - medisinskfaglig ansvarlig

Styret

 • Dagfinn Møller Nielsen (styreleder)
 • Kristin Molstad Andresen
 • Svanhild Stølen
 • Ove Kenneth Kvinge
 • Per de Lange
 • Jóhann E. Jóhannsson
 • Jørund Flønes (ansatt repr.)
 • Gilles Jarret (ansatt repr.)

Organisasjonskart

Eierskap

Historie