Åpne hovedmenyen

For hvem: Ideasjonell apraksi - pasienter som har vanskelig for å strukturere sine aktiviteter, har problemer med rekkefølge, hvilke delhandlinger som kreves for å fullføre aktiviteten m.m.

Hensikt: Strukturere aktiviteten i den hensikt å drille aktivitetsmønster

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Situasjonsavhengig


Beskrivelse av tiltaket

  • Aktiviteten beskrives delhandling for delhandling
  • Skriv ned aktiviteten i handlingsrekkefølge. Ta utgangspunkt i pasientens tidligere aktivitetsutførelse
  • Bør være oversiktlig og kortfattet. Bruk stikkord og stor skrift.
  • Plasser handlingsplanen på en hensiktsmessig plass i forhold til hvor aktiviteten hovedsakelig utføres.
  • Pasienten må få assistanse til å følge planen og få tilbakemelding ved feil utførelse for å minimere feillæring, gradvis reduksjon i grad av assistanse til pasienten klarer å følge planen selvstendig og feilfritt, eller pasienten selv klarer å lage en plan over utførelse av en aktivitet og følge denne

Tilleggsinformasjon

Dette må være et tverrfaglig tiltak, som alle faggrupper som bistår pasienten i den/de aktuelle aktivitetene, er med på å utarbeide. Feilfri læring er et viktig prinsipp for dette tiltaket.

Referanser/evidens

Jackson T: Dyspraxia: guidelines for intervention. British Journal of Occupational Therapy 62: 321-326, 1999

  • Artikkelen beskriver erfaringsbaserte og evidensbaserte tiltak ved apraksi. Delkomponenter i dette tiltaket er beskrevet både som erfaringsbasert tiltak og skal også ha vist signifikant bedring av ADL-funksjon hos slagpasienter.

van Heugten CM, Dekker J, Deelman BG, Stehmann-Saris J C og Kinebanian A: Rehabilitation of stroke patients with apraxia: the role of additional cognitive and motor impairments. Disability & Rehabilitation 22: 547-554, 2000

  • Artikkelen beskriver målrettede tiltak der man deler utførelsen av en aktivitet inn i 3 stadier: initiering, utførelse og kontroll/korrigering av utførelse. Slagpasienter som gjennomførte dette programmet hadde små forbedringer i motorisk funksjon og signifikant bedring i ADL-funksjon.

Kristensen HK og Nielsen GE: Ergoterapi og hjerneskade. Aktiviteter i kognitiv rehabilitering. ISBN 87-7749-392-3. 2003

  • Beskriver tiltaket men refererer ikke evidens for effekt av tiltaket.

Cicerone KD, Dahlberg C, Malec JF, Langenbahn DM, Felicetti T, Kneipp S, Ellmo W, Kalmar K, Giacino JT, Harley JP, Laatsch L, Morse PA, Catanese J: Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 86: 1681-1692, 2005

  • Review-artikkel, beskriver kompenserende strategitrening i forhold til apraksi som anbefalt standard i praksis.

Cappa SF, Benke T, Clarke S, Rossi B, Stemmer B og van Heugten CM: EFNS guidelines on cognitive rehabilitation: report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 10: 11-23, 2003

  • Anbefaler strukturert trening av funksjonelle aktiviteter og bruk av feilfri læring.